Παρεχόμενα Προγράμματα
Διάρκεια σε Μήνες
Τμήματα Πτυχίων για Αρχάριους Ενήλικες
Start to Lower12-18 μήνες
Link to Lower9 -12 μήνες
PreLower to Lower9 μήνες
Τμήματα Πτυχίων για Proficiency
Από Advanced – Proficiency9 μήνες
Από Lower – Proficiency12-15 μήνες
TOEIC
TOEFL
IELTS
Εξειδικευμένα Courses

Διαγνωστικό Test και κατάλληλο Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένο στις αναγκές του κάθε μαθητή
TOP